Player card

Stanislav Naoymov
Date of birth: 15.04.1984
Stanislav Naoymov
PointsPosition
Men´s U19 World Championships61+1=24 min
2001
61+1=24 min